Strefa
Mechanika
 • Regulamin portalu BikeService
   

  §1. Definicje

  1. Portal – strona internerowa oraz oprogramowanie i system zgłoszeniowy BikeService w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez BikeService i rozpowszechniany pod nazwą „BikeService”, dostępny w sieci Internet w domenie https://www.bikeserviceapp.pl oraz https://www.bikeserviceapp.com. Portal przeznaczony jest dla Klientów i służy do rezerwowania napraw przez Klientów w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Usługodawców.
  2. Klient – osoba fizyczna, która dokonuje rezerwacji napraw w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w celu korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawców.
  3. Usługodawca – warsztat rowerowy, który korzysta z systemu zgłoszeniowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową i posiada konto w systemie zgłoszeniowym.
  4. Użytkownik – Klient
  5. Usługa – usługi oferowane za pomocą Portalu przez Usługodawców, w szczególności w dziedzinie naprawy rowerów i tematyki z tym związanej.
  6. Rezerwacja – dokonanie rezerwacji Usługi przez Klienta za pomocą Portalu.
  7. BikeService – marka firmy Bike Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Batalionu AK Karpaty 5A/23, wpisana do KRS pod numerem KRS 0000980730, REGON 522515651 oraz NIP 5213975544 będąca administratorem oraz posiadająca prawa autorskie do Aplikacji i Portalu.

  §2. Zakres usług BikeService

  1. BikeService udziela Klientom dostępu do poratlu umożliwiającego nawiązanie kontaktu pomiędzy Klientem, a Usługodawcą w celu zawierania umów o świadczenie Usług. Za pośrednictwem Portalu Klienci mogą dokonywać Rezerwacji Usługi. Portal dostępny jest w sieci Internet w domenie https://bikeserviceapp.pl.
  2. BikeService jedynie udostępnia Portal w celu umożliwienia nawiązania kontaktu oraz zawierania umów o świadczenie Usług, nie jest stroną tych umów, oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów za należyte wykonanie umowy.
  3. BikeService będzie dbać o zapewnienie prawidłowej dostępności Portalu jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii spowodowanych jego błędnym działaniem. Klientom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zapewnienia stałej i nieprzerwanej dostępności Portalu, a także jakiekolwiek roszczenia z tytułu wyłączenia jego funkcjonowania.

  §3. Klient

  1. Klientem może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na korzytanie z Portalu.
  2. Klient uzyskuje dostęp do funkcjonalności i treści Portalu bez potrzeby logowania.
  3. Poprzez dokonanie Rezerwacji Klient akceptuje Regulamin.
  4. Poprzez dokonanie Rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych przy Rezerwacji
  5. Poprzez Rezerwację i oznaczenie konketnej pozycji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem Portalu lub bezpośrednio od BikeService powiadomień związanych z korzystaniem z Portalu oraz jego funkcjonowaniem, w szczególności dotyczących zawarcia umowy z Usługodawcą (np. potwierdzenie Rezerwacji lub jej anulowanie). Wszelkie powiadomienia przewidziane w Regulaminie kierowane będą na adres email Klienta podany podczas robienia Rezerwacji. Klient może otrzymać powiadomienia poprzez sms na podany nr telefonu.
  6. Klient dobrowolnie podaje kompletne dane osobowe, zgodne z prawdą oraz inne dane wymagane podczas Rezerwacji. Ma prawo do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony BikeService. Dane osobowe Klienta znajdują się w zbiorze danych Administratora – Bike Services Sp. z o.o. i Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także ograniczenia ich przetwarzania na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r PE i Rady (zwanego RODO). Dane osobowe Klienta będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  7. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Klienta dobrowolnie. Klient wprowadzając dane do Portalu oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane udostępnione przez Klienta w Portalu powinny być prawdziwe. BikeService działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").
  8. Klient wyraża zgodę na to, że dane osobowe oraz inne dane i informacje udostępnione przez niego w Portalu będą dostępne dla Usługodawców, BikeService i podmiotów z nim współpracujących.
  9. Klient wyraża zgodę na to, że Usługodawcy będą kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez Klienta podczas Rezerwacji adres email lub numer telefonu.
  10. Klient zobowiązany jest do korzystania z Portalu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Portalu. Klient nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Portalu, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Portal powodując jego uszkodzenia lub doprowadzając do jego przeciążenia.
  11. Zakazane jest umieszczanie w Portalu informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Zakazane jest również umieszczanie zdjęć (jeśli jest dostępna taka możliwość) naruszających prawo, o charakterze pornograficznym, jak również sprzecznych z dobrymi obyczajami. W razie naruszenia tego punktu, BikeService jest uprawniona do usunięcia danych albo zdjęcia, czasowego zablokowania lub usunięcia danych Klienta.
  12. Klientowi nie wolno kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Portalu.
  13. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Portalu. Naruszenie prawa przez Klienta podczas korzystania z Portalu, zwalnia BikeService z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich. Klient zobowiązany jest do pokrycia w stosunku do BikeService szkody oraz wszelkich kosztów, jakie BikeService poniesie w przypadku naruszenia prawa, zasad korzystania z Portalu lub Regulaminu przez Klienta.
  14. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować BikeService, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić swoich roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Klienta.
  15. Klient nie może przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych pozostałych Użytkowników, które zostaną mu udostępnione podczas korzystania z Portalu.
  16. Klient ma prawo usnuąć trwale swoje dane osobowe w dowolnym momencie z bazy BikeService na wyraźną prośbę, kontaktując się z BikeService drogą mailową na adres biuro@bikeserviceapp.pl

  §4. Rezerwacja Usługi przez Klienta

  1. Za pośrednictwem Portalu Klient może dokonać Rezerwacji Usługi. Rezerwacja Usługi potwierdzana jest przez Usługodawcę automatycznie za pośrednictwem systemu zgłoszeniowego. Klient otrzymuje powiadomienie o potwierdzeniu Rezerwacji.
  2. Poprzez Rezerwację Usługi i jej potwierdzenie przez Usługodawcę dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą, której wykonanie regulują właściwe przepisy prawa, z zastrzeżeniem możliwości anulowania Rezerwacji przez Klienta. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Klient, jak i Usługodawca, po potwierdzeniu Rezerwacji przez Usługodawcę, może dochodzić zawarcia umowy, z zastrzeżeniem możliwości anulowania Rezerwacji przez Klienta.
  3. Rezerwacja Usługi może zostać anulowana w przypadku jeśli Klient nie przyprowadzi roweru do serwisu lub dobrowolnie zrezygnuje z naprawy roweru. Anulowanie Rezerwacji z zachowaniem warunków określonych przez Usługodawcę jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Klienta, którego skutki regulują właściwe przepisy prawa.
  4. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Usługę bezpośrednio Usługodawcy na warunkach wskazanych przez Usługodawcę przy danej Usłudze.

  §5. Uprawnienia i odpowiedzialność BikeService

  1. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń do BikeService lub też żądania udostępnienia danych Klienta przez uprawnione organy lub przez podmiot zamierzający dochodzić roszczeń, BikeService jest uprawniony do zapoznania się ze stanem faktycznym oraz do ewentualnego zabezpieczenia i przekazania danych Klienta i innych informacji zamieszczonych w Portalu, niezbędnych do realizacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub spełnienia żądań. Wszystkie czynności podejmowane przez BikeService będą dokonywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Kształtowanie zawartości Portalu jest wyłącznym uprawnieniem BikeService. BikeService jest uprawniony w szczególności do modyfikacji i usunięcia treści i funkcji Portalu, a także przeniesienia praw do Portalu na osobę trzecią wraz z bazą danych Klientów z poszanowaniem zasad wynikających z RODO.
  3. BikeService nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. przerwy w funkcjonowaniu Portalu,
   2. funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych przy dokonywaniu Rezerwacji przez Użytkowników za pośrednictwem Portalu,
   3. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Portalu lub z usług oferowanych za jego pośrednictwem,
   4. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Portalu przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Portalu,
   5. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Portalu lub ich działalnością w nim, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych udostępnionych za pośrednictwem Portalu, podaniem danych i informacji nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych, lub zaniechaniem ich aktualizacji,
   6. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Portalu,
   7. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich,
   8. szkody spowodowane działaniem osób trzecich,
   9. szkody spowodowane w związku ze sprzedażą oraz świadczeniem za pośrednictwem Portalu Usług, w szczególności Usług wykonanych nienależycie, bez zachowania wymaganych standardów, naruszających przepisy prawa lub nieposiadających oferowanych właściwości,
   10. szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów za pośrednictwem Portalu oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników,
  4. BikeService ponosi odpowiedzialność wobec Klientów wyłącznie za szkody poniesione przez Klientów na skutek korzystania z Portalu, które powstały wyłącznie z winy umyślnej BikeService.
  5. BikeService jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Portalu w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Klientów. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Portalu zostanie opublikowany stosowny komunikat za pomocą social mediów BikeService
  6. BikeService jest uprawniony do udostępnienia podmiotom trzecim Portalu, w tym udzielenia dostępu do danych Klientów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu, zapewnienia jego obsługi i przestrzegania postanowień Regulaminu.
  7. BikeService jest uprawniony do powierzenia podmiotowi trzeciemu administracji danymi osobowymi udostępnionymi w Portalu.
  8. BikeService jest uprawniony do przeniesienia w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem bez konieczności uprzedniego wyrażenia zgody przez Klientów.
  9. BikeService jest uprawniony do opublikowania liczby Klientów.

  §6. Reklamacje

  1. Nieprawidłowości w działaniu Portalu mogą być reklamowe przez Klientów poprzez stosowne zawiadomienie BikeService lub osoby działające w jej imieniu.
  2. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@bikeserviceapp.pl
  3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadkach zawiłych lub gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie z przyczyn niezawinionych przez BikeService, BikeService zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji.
  4. BikeService zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji. Wyjaśnienia lub informacje powinny być udzielone przez Usługodawcę w terminie 7 dni. W przypadku uchybienia temu terminowi BikeService jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
  5. Decyzja BikeService w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

  §7. Środki Techniczne

  1. W celu korzystania z Portalu konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z usług BikeService za pośrednictwem Portalu wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Korzystanie z Portalu na urządzeniu mobilnym wymaga dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym. Klient we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Klient.
  2. BikeService posługuje się plikami typu "cookies", które umożliwiają gromadzenie informacji związanych z korzystaniem z Portalu. Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających Portal, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania z Portalu. Brak włączonej obsługi plików "cookies" może powodować nieprawidłowości lub utrudnienia w funkcjonowaniu Portalu.

  §8. Dane osobowe i polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych Klientów w zakresie, w jakim są one niezbędne do robienia Rezerwacji w Portalu jest Bike Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Batalionu AK Karpaty 5A/23, wpisana do KRS pod numerem KRS 0000980730, REGON 522515651 oraz NIP 5213975544 będąca administratorem oraz posiadająca prawa autorskie do aplikacji i Portalu
  2. Dane przetwarzane są przez BikeService dla potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu i realizacji jego funkcji umożliwiania nawiązywania kontaktu pomiędzy Klientem a Usługodawcą i zawierania umów o świadczenie Usług. Podanie danych następuje dobrowolnie, ale jest niezbędne do korzystania z Portalu.
  3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania i usuwania.
  4. BikeService nie wykorzystuje ani nie przechowuje danych osobowych oraz innych danych i informacji udostępnionych przez Klientów, w celach komercyjnych i marketingowych, ani nie sprzedaje tych danych podmiotom trzecim.
  5. Dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów w Portalu uzyskają Usługodawcy, z których Usług Klient zdecyduje się skorzystać. Dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów w publicznym Profilu mają wszyscy użytkownicy sieci Internet, czego Klient jest świadomy.
  6. Wszelkie informacje na temat wykorzystania danych osobowych, jak również dostępu do ich treści lub sposobu aktualizacji należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@bikeserviceapp.pl

  §9. Postanowienia końcowe

  1. BikeService zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci zaktualizowanej treści na stronie internetowej http://www.bikeserviceapp.pl.
  2. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia opublikowania treści na niniejszej stronie.
  3. Klient może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia danych w terminie 7 dni. W przypadku, gdy dane nie zostaną usunięte przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmiany.
  4. BikeService zastrzega, że Portal oraz wszelkie teksty i elementy graficzne umieszczone przez BikeService w Portalu stanowią przedmiot jej praw autorskich lub praw wynikających z licencji.
  5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2024.
 • Regulamin Transportu BikeService
   


  §1. Definicje

  1. Właściciel roweru (Klient) – równocześnie użytkownik aplikacji BikeService lub użytkownik portalu https://www.bikeserviceapp.pl, osoba uprawniona do wydania roweru Kurierowi, osoba posiadająca dokumenty potwierdzające własność roweru przekazanego do transportu.
  2. Kurier – osoba odbierająca rower od właściciela roweru. Kurier pracuje w odzieży firmowej oznakowanej logotypem BikeService.
  3. Rezerwacja – dokonanie rezerwacji Usługi przez Klienta za pomocą Aplikacji lub portalu http://www.bikeserviceapp.pl.
  4. Usługa – transport rowerów door-to- door prowadzony na terenie aglomeracji Warszawskiej.
  5. Usługodawca - warsztat rowerowy posiadający dostęp do systemu zgłoszeniowego BikeService.
  6. Aplikacja – oprogramowanie i system zgłoszeniowy BikeService w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez BikeService i rozpowszechniany pod nazwą „BikeService”, dostępny w sieci Internet w domenie https://www.bikeserviceapp.pl. Aplikacja przeznaczona jest dla właścicieli rowerów i służy do rezerwowania napraw przez Klientów w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Usługodawców.
  7. Portal - strona i system zgłoszeniowy BikeService dostępny w sieci internet w domenie https://www.bikeserviceapp.pl umożliwiający rezerwowanie napraw przez Klientow w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Usługodawców.
  8. Bike Service – marka firmy Bike Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Batalionu AK Karpaty 5A/23, wpisana do KRS pod numerem KRS 0000980730, REGON 522515651 oraz NIP 5213975544 będąca administratorem oraz posiadająca prawa autorskie do Aplikacji i Portalu

  §2. Realizacja usługi transportu

  1. Transport Door-to-door obejmuje dostarczanie roweru do lub z serwisu rowerowego w ramach zgłoszenia naprawy roweru przez Aplikację BikeService lub Portal https://www.bikeserviceapp.pl w wybranym warsztacie rowerowym. Do Państwa dyspozycji zostaje wyznaczona odpowiednio przeszkolona osoba z wiedzą techniczną w zakresie mechaniki rowerowej.
  2. Usługa może być realizowana po wskazaniu miejsca, z którego rower musi zostać odebrany i ewentualnie zwrócony według zaznaczonej opcji w aplikacji lub portalu BikeService
  3. Usługa jest realizowana na terenie Warszawy oraz w gminach ościennych maksymalnej odległości do 10 km od granicy miasta.
  4. Koszty usługi transportu (w jedną stronę) w formie door-to-door:
   • 60 zł brutto – na terenie Warszawy 
   • 100 zł brutto – po za granicami miasta (do 10km)
   • w przypadku przewozu kilku rowerów na raz, cena jest ustalana indywidualnie.
     
  5. W przypadku odbioru roweru od właściciela, kurier pobiera opłatę z góry lub po przywiezieniu roweru z naprawy, w zależności od wybranej formy transportu. Na miejscu jest wystawiane potwierdzenie przyjęcia zlecenia transportowego na podstawie numeru ID znajdującego się w aplikacji. Płatność za usługę transportu odbywa się za pomocą gotówki.
  6. BikeService odpowiada tylko i wyłącznie za transport roweru.


  §3. Bezpieczeństwo

  1. Każdy rower na czas transportu jest ubezpieczony na terenie Polski.
  2. Ubezpieczenie obejmuje uszkodzenia lub całkowite zniszczenie roweru tylko podczas transportu oraz jego kradzież w czasie realizowania usługi przewożenia.
  3. Ubezpieczenie nie obejmuje uszkodzeń powstałych przed oddaniem roweru do transportu oraz uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego serwisowania przez serwis wskazany przez użytkownika.
  4. Usługę transportu realizuje tylko i włącznie odpowiednio ubrana i oznakowana osoba, która poświadcza odbiór roweru specjalnie do tego przygotowaną kartą z oznaczeniamy BikeService. Samochód również posiada oznaczenia BikeService. Prosimy o nie wydawanie rowerów innym osobom.

  §4. Reklamacje

  1. Nieprawidłowości w działaniu Aplikacji lub Portalu mogą być reklamowe przez Klientów poprzez stosowne zawiadomienie BikeService lub osoby działające w jej imieniu.
  2. Reklamacje dotyczące transportu należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@bikeserviceapp.pl
  3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadkach zawiłych lub gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie z przyczyn niezawinionych przez BikeService, BikeService zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji.
  4. BikeService zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji. Wyjaśnienia lub informacje powinny być udzielone przez Usługodawcę w terminie 7 dni. W przypadku uchybienia tego terminu BikeService jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
  5. BikeService nie przyjmuje reklamacji związanych z niewłaściwą naprawą roweru przez wskazany w Aplikacji lub Portal warsztat.

  §5. Postanowienia końcowe

  1. BikeService transport nie odpowiada za jakość wykonanego serwisu oraz powstałych tam ewentualnych uchybień.
  2. Kurier ma prawo odmówienia przyjęcia roweru do transportu w przypadku stwierdzenia, że rower jest w stanie nienadającym się do naprawy np. pęknięta lub złamana rama, brak istotnych elementów mechanicznych itp.
  3. Kurier ma prawo odmówienia przyjęcia roweru do transportu w przypadku podejrzenia, że rower jest kradziony.
  4. Kurier ma prawo naliczyć dodatkową opłatę w przypadku nie stawienia się Klienta lub osoby przez niego upoważnionej do przekazania lub odbioru roweru, w uzgodnionym terminie i miejscu. Klient zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 50 zł brutto.
  5. Wszystkie zgłoszenia transportowe są przyjmowane tylko i wyłącznie za pomocą Aplikacji i Portalu BikeService. Regulamin korzystania z aplikacji jest dostępny pod adresem https://bikeserviceapp.pl/regulamin
  6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2024r.

Zaufali nam

Specialized Warsaw Kellys Bikes Bike Atelier Roadbike Specialized Bielsko-Biała Bike Salon Bikemia Cozmo Bike Centrum Rowerowe Olsztyn AmpBike Liberty Airbike Skleprowerowy.pl Peleton Mbike Lovebike Serwis Bajka KM Bike Velo7 Roweromaniak Góra Kolarska Coffee Rider Specialized Rowmix Kraków Sklep Bajka Sport Bike Icona Bikes Ultrabike24 Szprych serwis rowerowy Turbike Dwa oczka Bike Multi Sport Velomania.pl Wawabike ByBikes S4bikes Profesjonalny Serwis Rowerowy Bike n Roll Cyklon Activ Sport Rowerowy Ostry Dyżur Bike2Door Travel Bike Ostródzkie Centrum Rowerowe AW Bike Veloport Abcrowery.pl Dandyhorse Veloart BikeWorkshop Mechanik Rowerowy Peakbike Polarsport Electroon Local Bike Shop Hard Bike Serwis Ósma Szprycha Krakbike Specialized Wrocław Velodom Zdrowy Rower Bonzo Bike Reakcja Łańcuchowa serwis.rowery.pl Specialized Warsaw Soho Majewski Mobilny Serwis Husa Bikes Oklej Bajk Bana Bikes Specialized Lublin Kolarski Raj mmbike.pl